Monday, June 18, 2012

პრო­ექ­ტი პო­დი­უ­მი


ამ­ბო­ბენ, რომ ყვე­ლა­ზე შთამ­ბეჭ­და­ვი მო­საწ­ვე­ვე­ბი მო­დის ჩვე­ნე­ბე­ბის­თვის პრა­დას და ჟი­ვან­შის აქვთ, ხო­ლო ყვე­ლა­ზე პომ­პე­ზურ შო­უს, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, შა­ნე­ლის სახ­ლი აწ­ყობს. დარ­წმუ­ნე­ბით მხო­ლოდ მა­შინ შეგ­ვეძ­ლე­ბა ამის მტკი­ცე­ბა, თუ რო­მე­ლი­მე მათ­გა­ნი კო­ლექ­ცი­ის ჩვე­ნე­ბა­ზე მიგ­ვიწ­ვევს. სულ სხვაა გა­რეტ პიუ – მის შო­უ­ზე და­სას­წრე­ბად მო­საწ­ვე­ვი სრუ­ლი­ად არ გვჭირ­დე­ბა. რე­ჟი­სო­რის, რუთ ჰოგ­ბე­ნის დამ­სა­ხუ­რე­ბით, პი­უს მუქ, აე­რო­დი­ნა­მი­კურ და პოს­ტა­პო­კა­ლიპ­ტურ სამ­ყა­რო­ში შეს­ვლა იო­ლია. დი­დი ეკ­რა­ნის და მყუდ­რო გა­რე­მოს წყა­ლო­ბით გა­რე­ტის ახალ კო­ლექ­ცი­ა­ში თა­ვად ვხდე­ბით შო­უს მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი. და­მა­ტე­ბი­თი ბო­ნუ­სი: შეხ­ვედ­რის ად­გი­ლი­სა და დრო­ის შერ­ჩე­ვა თვი­თონ­ვე შეგ­ვიძ­ლია. ასეა – ოც­და­მე­ერ­თე სა­უ­კუ­ნე­ში პო­დი­უმ­თან ახ­ლოს ყოფ­ნა, დი­ზა­ი­ნის ეს­თე­ტი­კას­თან სა­ზი­ა­რებ­ლად, სა­ჭი­როა არაა. 


თუმ­ცა, აუ­დი­ტო­რი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის ინო­ვა­ცი­ურ ტექ­ნო­ლო­გი­ებს ყვე­ლა დი­ზა­ი­ნე­რი არ იყე­ნებს. ამი­ტომ, დღე­საც, რო­ცა საქ­მე მო­დის ჩვე­ნე­ბის მოწ­ყო­ბას ეხე­ბა, ად­გი­ლი ერთ-ერთ უმ­თავ­რეს წი­ნა­პი­რო­ბას ქმნის იმის­თვის, თუ რო­გორ მი­ი­ღებს მა­ყუ­რე­ბე­ლი კო­ლექ­ცი­ას. ცუ­დად მოწ­ყო­ბი­ლი პო­დი­უ­მი, ური­გო გა­ნა­თე­ბა და ძა­ლი­ან კარ­გი ნა­მუ­შე­ვა­რიც კი, შე­საძ­ლოა, მა­ყუ­რებ­ლის ყუ­რად­ღე­ბის მიღ­მა დარ­ჩეს. პო­დი­უ­მის ფაქ­ტო­რი კი­დევ უფ­რო დიდ მნიშ­ვნე­ლო­ბას იძენს სა­ქარ­თვე­ლოს პი­რო­ბებ­ში. ჩვენ­თან შო­უ­რუ­მე­ბის მოწ­ყო­ბა ყო­ველ­თვის არ ხერ­ხდე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ხან­და­ხან მხო­ლოდ ჩვე­ნე­ბის დროს ეძ­ლე­ვა ახა­ლი კო­ლექ­ცი­ე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. 

რთუ­ლია, გა­მო­იც­ნო, რა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს იღებ­დნენ მო­დის ჩვე­ნე­ბის სტუმ­რე­ბი რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი წლის წინ, რო­ცა მას ჯერ მუ­სი­კაც არ გას­დევ­და ფო­ნად და მო­დე­ლე­ბი პო­დი­უმ­ზე ნომ­რე­ბით ხელ­ში გა­მო­დი­ოდ­ნენ. მა­შინ, ალ­ბათ, ჯერ კი­დევ ფიქ­რობ­დნენ, რომ ჩვე­ნე­ბა­ში ერ­თა­დერ­თი მთა­ვა­რი რამ სა­მო­სია. დღეს კი დი­ზა­ი­ნე­რებს კარ­გად ეს­მით – სა­მო­სის წარ­მო­სად­გე­ნად სწო­რი გა­რე­მოს შერ­ჩე­ვა მი­სი აღ­ქმის ძი­რი­თა­დი წი­ნა­პი­რო­ბაა. მა­გა­ლი­თად, და­თუ­ნა სუ­ლი­კაშ­ვი­ლის ჩვე­ნე­ბებ­ზე მი­ღე­ბუ­ლი ემო­ცია მხო­ლოდ აძ­ლი­ე­რებს მი­სი ახა­ლი კო­ლექ­ცი­ის მი­მართ არ­სე­ბულ ინ­ტე­რესს. გა­სულ წელს თბი­ლი­სის აე­რო­პორ­ტის რკი­ნიგ­ზის სად­გურ­ზე მოწ­ყო­ბი­ლი პო­დი­უ­მით დი­ზა­ი­ნერ­მა კი­დევ ერ­თხელ და­ამ­ტკი­ცა, რომ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად არამ­ხო­ლოდ სა­მო­სის შექ­მნას უდ­გე­ბა. სამ­წუ­ხა­როა, რომ ქარ­თვე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი ამ მიდ­გო­მას არ იზი­ა­რებს და შო­უს მოწ­ყო­ბა­ზე მი­ნი­მა­ლურ ფან­ტა­ზი­ას იყე­ნებს. 

სწო­რედ მო­დის ჩვე­ნე­ბაა მულ­ტი­მი­ლი­არ­დი­ა­ნი ინ­დუს­ტრი­ის მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი ძა­ლა, პო­დი­უ­მი კი ათ­ვლის წერ­ტი­ლი, რომ­ლი­და­ნაც უზარ­მა­ზარ აუ­დი­ტო­რი­ას­თან კავ­ში­რის დამ­ყა­რე­ბა იწ­ყე­ბა. დღეს რთუ­ლია იმის წარ­მოდ­გე­ნაც კი, რომ მო­დის ჩვე­ნე­ბას მხო­ლოდ სა­უ­კუ­ნის ის­ტო­რია აქვს – 1903 წელს ნიუ იორ­კში Ehrlich Brothers-ის მა­ღა­ზი­ა­ში მოწ­ყო­ბი­ლი შო­უს შემ­დეგ, ის ნელ-ნე­ლა ხდე­ბო­და მე­ინ­სტრი­მი. 1911 წელს პოლ პუ­ა­რეს ჩვე­ნე­ბამ კარ­გი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა. ხო­ლო 20-ია­ნე­ბი­დან კო­ლექ­ცი­ის ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის წარ­დგე­ნამ თე­ატ­რა­ლუ­რი დატ­ვირ­თვაც მი­ი­ღო. იქამ­დე, კარ­გა ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ეს პრო­ცე­სი საკ­მა­ოდ მო­საწ­ყე­ნი იყო – პა­რი­ზის სა­ლო­ნე­ბი, სტუმ­რე­ბის მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა, რამ­დე­ნი­მე დამ­ხმა­რე ქა­ლი, რომ­ლე­ბიც მათ ახალ მო­დე­ლებს უჩ­ვე­ნებ­დნენ... 

90-ია­ნე­ბი­დან დი­ზა­ი­ნე­რებ­მა ახალ სივ­რცე­ებ­ზე, პო­დი­უ­მის გან­სხვა­ვე­ბულ გა­რე­მო­ში მოწ­ყო­ბა­ზე და­იწ­ყეს ფიქ­რი. ექ­სპე­რი­მენ­ტებს ექ­სცე­სის გა­რე­შე არ ჩა­უვ­ლია. „ჩვენ გვიყ­ვარს მო­და, მაგ­რამ არ გვინ­და სიკ­ვდი­ლი” – ასე­თი იყო რე­აქ­ცია მა­იკლ კორ­სის ჩვე­ნე­ბა­ზე, რო­დე­საც სხვენ­ში მოწ­ყო­ბილ პო­დი­უმ­ზე მო­დელს ჭე­რი­დან ჩა­მო­ვარ­დნი­ლი ბათ­ქა­ში მოხ­ვდა თავ­ში, რამ­დე­ნი­მე მწე­რალს კი ფე­ხებ­თან და­უ­ვარ­და, რის შემ­დე­გაც და­ნარ­ჩენ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ გა­საქ­ცევს და­უწ­ყო ძებ­ნა. დღეს მსგავ­სი რამ თით­ქმის არ ხდე­ბა, არც გე­ნე­რა­ტო­რი ითი­შე­ბა ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თით და სტუმ­რებს სი­გა­რე­ტის სან­თე­ბე­ლე­ბით ხელ­ში სიბ­ნე­ლე­ში ჯდო­მას არ აი­ძუ­ლებს. თუმ­ცა 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ახალ­მა პრობ­ლე­მამ იჩი­ნა თა­ვი. მარ­თა­ლია, უსაფ­რთხო­ე­ბა და­ცუ­ლია, მაგ­რამ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი, შე­ნო­ბა­ში მოწ­ყო­ბი­ლი პო­დი­უ­მი უკ­ვე, ცო­ტა არ იყოს, ძველ­მო­დურ და მო­საწ­ყენ ად­გი­ლად გა­და­იქ­ცა. 

ალ­ბათ სწო­რედ ამი­ტომ იყო, რომ Target-ის მა­ღა­ზი­ე­ბის ქსელ­მა 2005 წელს ნიუ იორ­კში, როკ­ფე­ლე­რის ცენ­ტრის ცხრა­სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბის კე­დელ­ზე ვერ­ტი­კა­ლუ­რი შოუ მო­აწ­ყო. ახა­ლი კო­ლექ­ცი­ი­დან სა­მო­სი აკ­რო­ბა­ტებ­მა წარ­მო­ად­გი­ნეს. გა­სულ წელს ეს იდეა თბი­ლი­სის მო­დის კვი­რე­ულ­ზეც წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და, რო­ცა შე­რა­ტონ მე­ტე­ხი პა­ლა­სის სა­ხუ­რა­ვი­დან მო­დე­ლე­ბი კე­დელ­ზე და­ეშ­ვნენ და ასე მო­ახ­დი­ნეს სა­მო­სის დე­მონ­სტრი­რე­ბა. მარ­თა­ლია, ასე­თი ექ­სტრე­მა­ლუ­რი შო­უს პი­რო­ბებ­ში ყვე­ლა­ზე ბო­ლოს სწო­რედ კოს­ტი­უ­მებს ამ­ჩნე­ვენ ხოლ­მე, მაგ­რამ მსგავ­სი იდე­ე­ბი ჩვე­ნე­ბას მხი­ა­რულ და ორი­გი­ნა­ლურ მუხტს აძ­ლევს. 

ბო­ლო ხა­ნებ­ში, უც­ხო­ე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი სულ უფ­რო ნაკ­ლე­ბად ცდი­ლო­ბენ, ჩვე­ნე­ბე­ბი გრან პა­ლეს მსგავს ად­გი­ლებ­ში გა­მარ­თონ. პი­ერ კარ­დე­ნი პო­დი­უმს შუა უდაბ­ნო­ში აწ­ყობს და ამით კლი­შე­ე­ბის დამ­სხვრე­ვას ცდი­ლობს. კლი­შე­ებს რაც შე­ე­ხე­ბა, ის ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად ალ­ბათ შა­ნე­ლის მო­დის სახ­ლში უყ­ვართ – მა­თი მო­დე­ლე­ბი ხან აუზ­თან წარ­მო­ად­გე­ნენ კო­ლექ­ცი­ას, ხა­ნაც პირ­და­პირ თვით­მფრი­ნა­ვის ტრა­პი­დან იწ­ყე­ბენ დე­ფი­ლეს. ახალ­გაზ­რდა დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი კი ყვე­ლა შე­საძ­ლო ად­გილ­ზე ახ­დე­ნენ ავან­გარ­დუ­ლი იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას – ეკ­ლე­სი­ა­ში, ქუ­ჩა­ში, მეტ­როს ვა­გონ­ში, მდი­ნა­რის ხიდ­ზე... წყალ­ქვე­შა „დე­ფი­ლეს” მოწ­ყო­ბა აუ­ზებ­სა და აკ­ვა­რი­უ­მებ­ში ორი­გი­ნა­ლუ­რო­ბის კულ­მი­ნა­ცია იქ­ნე­ბო­და, რომ არა კარლ ლა­გერ­ფელ­დის უშ­რე­ტი ფან­ტა­ზია – 2008 წელს მან Fendi-ის გა­ზაფ­ხუ­ლი-ზაფ­ხუ­ლის კო­ლექ­ცი­ის ჩვე­ნე­ბი­სას პო­დი­უ­მი ღია ცის ქვეშ, პირ­და­პირ ჩი­ნე­თის დიდ კე­დელ­ზე მო­აწ­ყო. დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი­სა და ღო­ნის­ძი­ე­ბის მე­ნე­ჯერ­თა და­უ­ღა­ლა­ვი მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ალ­ბათ ძა­ლი­ან რთუ­ლია, პო­დი­უ­მი იმა­ზე უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლად იქ­ცეს, ვიდ­რე ახ­ლაა. უკ­ვე ყვე­ლა­ფე­რი ვნა­ხეთ – თე­ატ­რა­ლი­ზე­ბუ­ლი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი­დან დაწ­ყე­ბუ­ლი, მეტ­როს ვა­გო­ნამ­დე. უფ­რო მე­ტიც, ინ­ტერ­ნე­ტის რო­ლის ზრდას­თან ერ­თად, ცოც­ხა­ლი ჩვე­ნე­ბე­ბის მოწ­ყო­ბა თა­ვის ხიბლს სულ უფ­რო კარ­გავს. ის, რა­საც გა­რეტ პიუ აკე­თებს ვი­დე­ო­ინ­სტა­ლა­ცი­ე­ბით, შე­საძ­ლოა, პო­დი­უ­მის ევო­ლუ­ცი­ის და­სას­რუ­ლიც იყოს. თუმ­ცა ნე­გა­ტი­უ­რი, ამა­ში, შე­საძ­ლოა, არც არა­ფე­რია. კი­ბერ­სივ­რცე­ში მო­და ხომ უფ­რო დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ხდე­ბა.